Rakenne, toiminta, toimijuus – Korkeakoulututkimuksen XV kansallinen symposium

KKTS-TUNNUS 2023

Ilmoittaudu symposiumiin täällä. Lisätietoa ilmoittautumisesta ja osallistumismaksuista täällä.

Click here for registration. For more information on registration and conference fees, click here.

Korkeakoulututkimuksen XV symposiumin teema on “rakenne, toiminta, toimijuus”. Teema kattaa laaja-alaisesti monitieteiset näkökulmat niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnan muutoksiin ja niiden välisiin suhteisiin. Yhteiskunnallinen kehitys ja muutokset sekä globaalit kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuus, vaikuttavat yleisesti työelämään ja korkeakoulutukseen. Yksi viime vuosina voimakkaasti korkeakoulutuksen käytäntöjä muokanneista tekijöistä on ollut esimerkiksi COVID19-pandemia. Korkeakoulutuksessa klassisia esimerkkejä toimintaa muuttavista rakenteista ovat lait, säädökset, rahoituksen kehitys ja sen jaossa käytetyt indikaattorit sekä kansallinen ja kansainvälinen korkeakoulupolitiikka laajemminkin. Vastaavasti myös toiminta ja korkeakoulutuksen arjen käytännöt muuttavat sen rakenteita ja akateemisen yhteisön jäsenten toimijuutta näissä muutoksissa. Parhaillaan kiinnostava esimerkki on etätyön yleistyminen ja sen pidempiaikaiset vaikutukset korkeakoulutukseen.

Korkeakoulututkimuksessa rakenteiden, toiminnan ja toimijuuden muutosten suhteita voidaan tutkia eri teemojen valossa. Tyypillisesti teemaan liittyvät aiheet ovat käsitelleet esimerkiksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta, työelämää ja akateemista työtä ja toimijuutta erityisesti, muuttuvia uria, opiskelijoiden kokemuksia sekä kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Symposiumissa voit pitää alustuksen, järjestää teemaryhmän tai osallistua ajankohtaisiin keskusteluihin korkeakoulutuksesta. Esitykset ja puheenvuorot voivat pohjautua tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin tai niiden alustaviin ideoihin. Toivotamme symposiumiin tervetulleiksi myös muut kuin suoraan päivien teemaa käsittelevät korkeakoulututkimukselliset puheenvuorot.

Symposium järjestetään 15.–16.8.2023 (ti-ke) Jyväskylän yliopistossa, Ruusupuistossa. Symposiumin järjestävät yhteistyössä Korkeakoulututkimuksen seura ry ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Varsinaisen symposiumohjelman lisäksi maanantaina 14.8. järjestetään elokuvailta sekä paneelikeskustelu symposiumin teemoihin liittyen. Tästä lisätietoa myöhemmin.

Abstraktin jättö aukeaa näillä verkkosivuilla 20.2. ja viimeinen päivä abstraktin jättämiseksi on 31.3. Abstraktin voi jättää suomeksi tai englanniksi. Verkkosivuillamme on pian saatavilla myös lisätietoja symposiumista (aikataulu, ohjelma, osallistumismaksut, yms.). Korkeakoulututkimuksen seuran jäsenet saavat alennuksen symposiumin osallistumismaksusta. Jäseneksi voi liittyä täällä.

Symposiumin järjestelytoimikunta on:

Taru Siekkinen, FT tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Taina Saarinen, professori ja laitoksen johtaja, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Marc Perkins, KM projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Mervi Friman, KT tutkimuspäällikkö emerita, Hämeen ammattikorkeakoulu
Henna Juusola, HT tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta
Reetta Muhonen, YT yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta
Kirsi Pulkkinen, HT projektiasiantuntija, Metropolia ammattikorkeakoulu


The theme of the XV Symposium of the Consortium of Higher Education Researchers is ”Structure, Action and Agency”. The theme covers a wide range of interdisciplinary perspectives on individual, organisational and societal change, and their interrelationships. Societal developments and changes, as well as global issues such as climate change and inequality, have an impact on working life and higher education. One of the factors that have strongly shaped higher education practices in recent years has been the COVID19 pandemic. In higher education, classic examples of structures that change practices include laws, regulations, the development of funding and the indicators used to allocate it, and national and international higher education policies more broadly. Similarly, the structures of higher education, and the agency of members of the academic community in these changes, are also being transformed by the activities and everyday practices of higher education. An example of current interest is the rise of teleworking and its longer-term impact on higher education.

In higher education research, the relationships between changes in structures, actions and agency can been examined in the light of different themes. Typical thematic topics have included social justice, working life and academic work and agency, changing careers, students’ experiences, internationalisation and international cooperation.
At the symposium, you can give a presentation, organise a thematic working group or take part in topical discussions on higher education. Presentations and contributions can be based on research, development projects or preliminary ideas. We also welcome contributions on higher education research other than those directly related to the theme of the symposium.

The symposium will be held on Tuesday 15 – Wednesday 16 August 2023 at the University of Jyväskylä, Ruuspuisto. The symposium is co-organised by the Consortium of Higher Education Researchers (CHERIF) in Finland and the Finnish Institute for Educational Research.

In addition to the symposium programme, on Monday (August 14) there will be a film night and a panel discussion on the symposium themes. More information on this later.

Abstract submission will open on this website on February 20, and the deadline for abstract submission is March 31. Abstract can be submitted in English or Finnish. More information about the symposium (schedule, programme, registration fees, etc.) will be available soon. Members of the CHERIF will receive a discount on the symposium registration fee. To become a member, please click here.

The members of the symposium organizing committee are:

Taru Siekkinen, Postdoctoral researcher, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä
Taina Saarinen, Professor and director, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä
Marc Perkins, Project Researcher, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä
Mervi Friman, Research Director, emeritus, Häme University of Applied Sciences
Henna Juusola, Postdoctoral researcher, Faculty of Management and Business, Tampere University
Reetta Muhonen, University Researcher, Faculty of Management and Business, Tampere University
Kirsi Pulkkinen, Project Specialist, Metropolia University of Applied Sciences

cherif-logo-print2

ktl_logo

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication Edelliset symposiumit Previous symposia